ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN


I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Multident : de besloten vennootschap Multident Dental Depot B.V., gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister onder KvK- nummer 10034062;
Blijdent : de besloten vennootschap Blijdent B.V., gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 53255747;
Digidenture : de besloten vennootschap Digidenture B.V. gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 66389569
Hierna gezamenlijk aan te duiden als Dentalhouse

Afnemer : de wederpartij van Dentalhouse;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Dentalhouse en Afnemer;

Artikel 2 Algemeen
2.1. De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en voor iedere overige rechtsverhouding tussen Dentalhouse en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
2.3. Indien Dentalhouse met Afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard; 
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen van Dentalhouse, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2. Overeenkomsten waarbij Dentalhouse partij is, gelden eerst als gesloten:
a. door schriftelijke of elektronische bevestiging door Dentalhouse van een bestelling;
b. door schriftelijke of elektronische opdracht c.q. bestelling door Afnemer; 
c. door de feitelijke uitvoering c.q. levering door Dentalhouse van een bestelling;
3.3. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;
3.4. Catalogi, brochures en prijslijsten gelden niet als aanbieding van Dentalhouse. De daarin genoemde informatie bindt Dentalhouse pas nadat zij dit schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd. 
3.5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 
3.6. Wordt aan Afnemer een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan zijn deze slechts als aanduiding getoond of verstrekt. De uiteindelijk geleverde goederen kunnen hiervan afwijken. 
3.7. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Dentalhouse daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dentalhouse anders aangeeft;
3.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dentalhouse niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen verplichtingen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.9. Aanbiedingen gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Levering
4.1. Het vervoer door Dentalhouse of derden van de goederen naar een door Afnemer aangegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van Dentalhouse.
4.2. Afnemer is verplicht de door Dentalhouse in het kader van de overeenkomst geleverde goederen af te nemen op het moment dat Dentalhouse deze levert, bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4.3. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dentalhouse gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer. Bovendien kan Dentalhouse dan aanspraak maken op betaling als had de levering plaatsgevonden.
4.4. Indien Dentalhouse gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Dentalhouse ter beschikking heeft gesteld;
4.5. Indien Dentalhouse een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient Afnemer Dentalhouse schriftelijk in gebreke te stellen; 

Artikel 5 Onderzoek en reclames
5.1. Afnemer is gehouden de geleverde goederen op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden;
5.2. Eventuele zichtbare gebreken behoren onmiddellijk schriftelijk bij Dentalhouse te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk aan Dentalhouse te worden gemeld. Telkens dient de melding gepaard te gaan met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende gebrek;
5.3. Dentalhouse dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
5.4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Dentalhouse juist zijn, zal Dentalhouse de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Afnemer blijft echter verplicht tot betaling;
5.5. Indien komt vast te staan dat een reclame niet gegrond is dan komen de daardoor aan de zijde van Dentalhouse opgekomen kosten, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van Afnemer. 
5.6. Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Afnemer het door Dentalhouse geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn geleverd; 

Artikel 6 Ruilen en retourleveringen
6.1. De door Afnemer uit voorraad gekochte en betaalde goederen kunnen, mits vergezeld van het betalingsbewijs worden geruild of retour gebracht bij Dentalhouse, mits die ruil of retournering plaatsvindt binnen 14 dagen na aankomt en mits de om te ruilen of te retourneren goederen ongebruikt en ongeopend zijn en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd. Goederen waarvoor een houdbaarheidsdatum geldt kunnen alleen worden geretourneerd indien op het moment van ontvangst van die goederen door Dentalhouse, deze goederen nog tenminste 12 maanden houdbaar zijn. Geneesmiddelen mogen nimmer worden geretourneerd.
6.2. Goederen die ten behoeve van Afnemer bij een leverancier worden besteld zijn voor risico van Afnemer indien Afnemer de maatvoering heeft opgegeven en Dentalhouse conform die opgave heeft besteld. 


Artikel 7 Betaling en incassokosten
7.1. Betaling dient te geschieden hetzij contant bij levering, hetzij binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Dentalhouse aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2. Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 14 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.3. Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer zulks ter hoogte van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00. Op eerste verzoek van Dentalhouse is Afnemer bovendien verplicht vervangende zekerheid te stellen. 
7.4. Dentalhouse heeft het recht alvorens de goederen te leveren volledige betaling van de koopprijs te verlangen

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Dentalhouse geleverde goederen, blijven eigendom van Dentalhouse totdat Afnemer alle verplichtingen jegens Dentalhouse is nagekomen.
8.2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen adequaat te verzekeren en verzekerd te houden, alsmede er voor zorg te dragen dat een derde aan wie Afnemer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft ontvangen evenzo voor adequate verzekering van die zaken zorg draagt.
8.3. Voor het geval dat Dentalhouse zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dentalhouse of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dentalhouse zich bevinden en die goederen mee terug te nemen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Indien Dentalhouse aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor. 
9.2. Dentalhouse is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Dentalhouse of diens ondergeschikten. Dentalhouse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dentalhouse is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
9.3. Indien Dentalhouse aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Dentalhouse te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Dentalhouse nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Dentalhouse bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Dentalhouse steeds de bedoeling van Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.
9.5. Dentalhouse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Dentalhouse is evenmin aansprakelijk jegens Afnemer indien Afnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen jegens Dentalhouse heeft voldaan. 
9.6. Eventuele schadeclaims dienen op straffe van verval van recht onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Dentalhouse te worden gemeld.

Artikel 10 Overmacht
10.1. Dentalhouse is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van Dentalhouse en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dentalhouse geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dentalhouse niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dentalhouse, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen of producten door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

Artikel 11 Geschillen
11.1. De rechter in de vestigingsplaats van Dentalhouse is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Dentalhouse en Afnemer kennis te nemen. Niettemin heeft Dentalhouse het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Op elke rechtsverhouding tussen Dentalhouse en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CiGS) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

II PRODUCTIE IN OPDRACHT VAN AFNEMER
De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Dentalhouse en Afnemer ter zake de productie (en verkoop) door Dentalhouse van goederen aan Afnemer. Bij tegenstrijdigheid met de bepaling uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel  13 Uitvoering overeenkomst
13.1. Dentalhouse zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek. 
13.2. Dentalhouse heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
13.3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dentalhouse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aan Dentalhouse ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens niet tijdig aan Dentalhouse ter beschikking zijn gesteld, heeft Dentalhouse het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet aan voordat Afnemer de vereiste gegevens aan Dentalhouse ter beschikking heeft gesteld. 
13.4. Dentalhouse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dentalhouse is uitgegaan van door Afnemer verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens. 

Artikel  14 Wijziging overeenkomst, prijsverhoging
14.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
14.2. Indien Dentalhouse een vaste prijs met Afnemer overeen is gekomen, dan is Dentalhouse niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden c.q. te beëindigen voor zover de prijsverhoging voortvloeit uit een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, of op andere gronden die ten tijde van de het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren.

Artikel 15 Garantiebepalingen CAD/CAM-maatwerk
15.1. Dentalhouse verleent vijf jaar garantie op stegconstructies, hieronder vallen breuk van de titanium constructie of schroef. 
15.2. Afnemer dient Dentalhouse schriftelijk van het gebrek op de hoogte te stellen en de constructie ter beoordeling aan Dentalhouse aan te bieden.
15.3. Dentalhouse behoudt zich het recht voor geen garantie aan te bieden indien het gebrek te wijten is aan afnemer of eindgebruiker, bijvoorbeeld door matig onderhoud van de constructie.
15.4. Dentalhouse behoudt zich het recht voor geen garantie aan te bieden indien Dentalhouse geadviseerd heeft om een bepaald ontwerp niet uit te voeren maar afnemer hier uitdrukkelijk om verzocht heeft.
15.5. De garantie vervalt indien door afnemer of derden reparaties of wijzingen aan de constructie zijn verricht.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
16.1. Dentalhouse behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.